Scrabbleclub Littera

9 april 2005

Algemene Vergadering NTSV

Op 8 april vergaderde het Littera-bestuur. Het voornaamste punt op de agenda betrof de Algemene Vergadering van het NTSV, die op 30 april plaatsvindt. De Littera-vertegenwoordiging zal bestaan uit Ronny Heylen en Ronny Rutten. Het bestuur heeft besloten om een voorstel in te dienen met betrekking tot de aanpassing van de lidmaatschapsbijdragen. Dit voorstel zal de clubs die interclubs organiseren ten goede komen.

Er zullen bovendien amendementen ingediend worden m.b.t. de geplande wijzigingen van de Huishoudelijke Reglementen. Zo wenst Littera o.a. een volledigere omschrijving van het begrip "administratief lid", hetgeen moet vermijden dat op interclubs deelnemers uitkomen voor clubs waar ze feitelijk geen deel van uitmaken. Ook zal heel wat aandacht gevraagd worden voor aanpassingen aan de reglementen die het NTSV-bestuur wil introduceren aangaande het taalbeleid. Indien het taalbeleid niet meer binnen het NTSV gevoerd wordt, maar wel overgelaten wordt aan een "OTC" (= Overkoepelende Taal Commissie met vertegenwoordigers van het NTSV, de Scrabble Bond Nederland en de malinofederatie), dan moeten er voldoende garanties zijn m.b.t. de communicatie tussen OTC en de geïnteresseerde NTSV-leden, èn m.b.t. de verkiezing van de NTSV-afgevaardigden door een volledig onafhankelijke Algemene Vergadering.

Tevens zal voorgesteld worden om in de Raad van Bestuur twee leden van een zelfde club toe te laten. Dit kan een oplossing bieden voor het gebrek aan kandidaat-bestuursleden.

Littera zal geen kandidaat voorstellen voor een functie in de Raad van Bestuur. Ronny Rutten wil wel de ranking blijven beheren en zal vanuit zijn functie binnen de Overkoepelende Taalcommissie het Taalforum coördineren. Samen met het NTSV-bestuur hoopt Littera dat de 31 andere NTSV-clubs voldoende kandidaten voor een bestuursfunctie leveren.


Het Littera-bestuur